ข้อมูลทางวัฒนธรรมและสื่อในการนำเสนอทางด้านต่าง ๆ ทุกมุมโลก

วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงที่หรือใช้เฉพาะในสังคมหนึ่งเท่านั้น

ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการขนส่งคมนาคม  ทำให้การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่า การเผยแพร่วัฒนธรรมกระทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้นกระบวนการนี้เรียกว่าการเผยแพร่หรือการกระจายทาวัฒนธรรม วัฒนธรรมชาตินิยมตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมไทยโปรตุเกส เป็นชาติตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 นำวัฒนธรรมการทำปืนไฟ การสร้างป้อมต่อต้านปืนไฟ ยุทธวิธีทางการทหาร การทำขี้ผึ้งรักษาแผล การทำขนมฝอยทอง ขนมฝรั่ง เป็นทหารอาสาสมัยพระชัยราชาธิราช รบกับพม่า 120 คน ฮอลันดาเข้ามาสมัยในสมัยพระนเรศรวรมหาราช อาคารที่ฮอลันดาสร้าง ไทยเรียกว่า “ตึกวิลันดา” นำอาวุธปืนมาขาย รวมทั้งเครื่องแก้ว กล้องยาสูบ เครื่องเพชรเครื่องพลอย ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ทรงพอพระทัยแว่นตา และกล้องส่องทางไกลจากฮอลันดา อังกฤษ เข้ามาในราชสำนักสมัยพระเอกาทศรถ มุ่งทางด้านการค้า แต่สู้ฮอลันดาไม่ได้ เช่น ยอร์ช ไวท์ มีต่ำแหน่งเป็นออกหลวงวิชิตสาครส่วนแซมมวลไวท์ได้เป็นนายท่าเมืองมะริดฝรั่งเศสเข้ามาสมัยพระนารายณ์มหาราช เพื่อเผยแผ่ศาสนาคริสต์ คณะบาทหลวงได้นำความรู้ด้านการแพทย์ การศึกษา การทหาร ดาราศาสตร์ การวางท่อประปา การสร้างหอดูดาวที่ลพบุรีและอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ในสมัยอยุธยาตอนปลายความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกลดลงและหยุดชะงักไปใน สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปรับปรุงประเทศตามแบบตะวันตกโดยมีการเปิดสัมพันธ์ทางการทูต เพราะตะหนักถึงภยันตรายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็นการป้องกันการแทรกแซงภายใน วัฒนธรรมตะวันตกจึงเริ่มผสมผสานจนเป็นที่ยอมรับและเข้ามามีบทบาทในด้านต่าง ๆ ดังนี้ การเมืองการปกครอง รับเอาประเพณี ค่านิยม วัฒนธรรม

การถ่ายโอนทางวัฒนธรรมที่มีผลต่อการพัฒนาเทคโนโลยี

วัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ภาษา ศิลปะ หรือ พิธีกรรม เมื่อมีการติดต่อกับคนอื่นๆ ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นสังคมที่ใกล้ หรือว่าไกลออกไป ย่อมมีการส่งต่อและรับวัฒนธรรมเข้ามา ภายต่อมาจึงเกิดการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมของตนเองและวัฒนธรรมของที่รับมา เช่น คนไทยนิยมรับประทานอาหารประเภทก๋วยเตี๋ยว ซึ่งเป็นอาหารจากวัฒนธรรมจีน การใช้กินแฮมเบอรเกอร์ ซึ่งมาจากวัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นสังคมกสิกรรมมาแต่โบราณ วัฒนธรรมเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของความแปลกใหม่ และมองดูเหมือนเป็นตัวแทนเแห่งความแปลกใหม่ ทันสมัยและความโก้หรู เมื่อมีการถ่ายโอนวัฒนธรรมจากต่างชาติเข้ามา การใช้ชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือ ระเบียบการแต่งตัว การพูดจาวัฒนธรรมหรือภาษา มารยาททางสังคม และค่านิยมการใช้ชีวิต รวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีเรื่องการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีการคมนาคมและการขนส่ง ล้วนมีผลต่อพฤติกรรมคนไทยในการดำรงชีวิต และกระแสของสังคมของไทยทั้งสิ้น เมื่อมีความต้องการทางค่านิยมทางสังคมและวัตถุสูง ย่อมมีการจัดหาสินค้าและบริการต่าง ๆ ให้ทันต่อความต้องการในแต่ละวันมากขึ้น จีงนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสนองพฤติกรรมของผู้รับที่มากขึ้น เพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็ว เป็นที่น่าตกใจที่ความรวดเร็วนี้เอง วัฒนธรรมต่างชาติไหลเข้ามาผสมกับวัฒนธรรมไทยจนแทบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกัน เนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวไปตามความต้องการของคนที่กระหายสิ่ง ใหม่ ๆ (แฟชั่น) ตัวตนของเราจึงเริ่มเลือนจึงแทบจะแยกแยะไม่ได้ว่าเราห่างมากจากวัฒนธรรมเก่า ของเราสักเพียงไหน เพราะทุกวันเราก็บริโภควัฒนธรรมที่มาจากต่างชาติเกือบทั้งสิ้น และมีการรับเทคโนโลยีใหม่ๆก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่เหมาะสม ไม่ใช่ยัดเยียดโดยขาดจิตสำนืก

“สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม

“สื่อ” ถือเป็นกระจกสะท้อนสภาพของสังคม เปรียบเสมือนเครื่องมือที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างค่านิยม เจตคติ การรับรู้ของประชาชนในสังคม และมียังผลต่อการสร้างอัตลักษณ์ของชาติ สื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาในลักษณะใด สภาพสังคมย่อมแสดงออกมาในลักษณะนั้นเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าประเทศไทยมีการใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงาม โดยการนำเสนอผ่านแง่มุมของครอบครัว มิตรภาพ คุณธรรม และความรักที่สวยงาม นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศในสายต่อของคนต่างชาติ สะท้อนให้ผู้ชมรับรู้ถึงความอ่อนโยนของวัฒนธรรมของเรา ก็อาจทำให้เกิดเป็นกระแส “ไทยฟีเวอร์” ในหลายประเทศทั่วโลก ได้เหมือนกับกระแสฟีเวอร์ของประเทศอื่นๆ ได้เหมือนกัน ในภาวะที่เราต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่ในสังคมบริโภคนิยมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ตลอดจนความเชื่อค่านิยม อีกทั้งด้านการบ้านการเมืองไหลบ่าถาโถมเข้าใส่เราจนตั้งตัวไม่ติด มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมี “สติและปัญญา” ในการเลือกรับข่าวสาร ไตร่ตรอง และใช้ข้อมูล เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์ คนที่รู้เท่าทันสื่อ จะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคและการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะรู้ว่าจะจัดการกับสื่อและสารต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาหาเราด้วยมุมมองแบบไหน (สามารถต่อรองกับด้านลบของสื่อ และนำเอาด้านบวกจากสื่อมาใช้) ยิ่งกว่านั้น การรู้เท่าทันสื่อยังเป็นการเพิ่มพลังและอำนาจให้แก่ตัวเอง ในการควบคุมความเชื่อและพฤติการณ์ส่วนตัวของเราได้ เช่น ไม่เชื่อตามโฆษณา ว่าคุณค่าหรือความงามอยู่ที่ผิวขาวหรือผมสวย จึงไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าด้วยเหตุผลนั้น แต่ดูคุณภาพและประโยชน์จริงๆ ของสินค้า เป็นต้น การรู้เท่าทันสื่อ ยังนำไปสู่การตระหนักในสิทธิการสื่อสารของประชาชนและทำให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเท่ากัับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างประชาธิปไตยของสัมคมอีกด้วย

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อประเพณีวัฒนธรรมไทย

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของเราอย่างมาก ทำให้ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตเข้ากับความก้าวหน้าที่พุ่งเข้าหาตัวเรา ไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหน เราก็จะได้รับผลกระทบเหล่านั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การนำแรงงานเครื่องจักรกลมาแทนแรงงานคนและควาย ทำให้ความสัมพันธ์ทางการผลิตหายไปจากเอามื้อเอาแรงเป็นค่าจ้าง พิธีกรรมบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับข้าวและการทำนาก็เริ่มหายไปเทคโนโลยีจึงเข้ามาแทนที่บทบาทหน้าที่ของพิธีกรรม การสวดมนตร์อ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือการบวงสรวงบูชาเพื่อขอฝนได้หายไปจากวิถีชีวิต กลายเป็นเทคโนโลยีของการชลประทานแทนที่เป็นต้น นอกจากนั้น ประเพณีและพิธีกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวกับข้าว ก็กำลังจะหายไปหรือหายไปแล้วหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อการคงอยู่ของพิธีกรรมนั้น ๆ เช่น ประเพณีบุญคูนลานในปัจจุบันประเพณีนี้ค่อย ๆ เลือนหายไป เนื่องจากไม่ค่อยมีผู้สนใจประพฤติและปฏิบัติกันประกอบกับในทุกวันนี้ชาวนาไม่มีลานนวดข้าวเหมือนเก่าก่อน เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จและมัดข้าวเป็นฟ่อนๆ แล้ว จะขนมารวมกันไว้ ณ ที่หนึ่งของนา โดยไม่มีลานนวดข้าว หลังจากนั้นก็ใช้เครื่องสีข้าวมาสีเมล็ดข้าวเปลือกออกจากฟางลงใส่ในกระสอบและในปัจจุบันมีการใช้รถไถนาและเครื่องสีข้าว จึงทำให้ประเพณีคูณลานนี้เลือนหายไปแต่ก็มีหมู่บ้านบางแห่งที่ยังรวมกันทำบุญโดยนำข้าวเปลือกมากองรวมกัน เรียก “บุญกุ้มข้าวใหญ่ หรือ ประเพณีไทยอีสาน บุญประทายข้าวเปลือก แทนการทำบุญคูณลาน ซึ่งนับว่าเป็นการประยุกต์ใช้ “ฮีตสิบสอง คองสิบสี่”ให้เหมาะกับกาลสมัย แต่ในปัจจุบันนี้ ก็ได้มีการฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่มีความสัมพันธ์อันดีกับธรรมชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตพอเพียงในปัจจุบัน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของชีวิตนั่นเอง

บทบาทของสื่อกับการเปลี่ยนแปลงโลก

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สังคมและวัฒนธรรมของโลกไปอย่างสิ้นเชิง การเข้ามาของสื่อใหม่ อย่างเช่น Facebook Twitter Youtube และอื่นๆ ในการติดต่อสื่อสาร สิ่งสำคัญที่ทำให้สื่อใหม่ เข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีราคาถูกลงมาก โทรศัพท์มือถือที่อุดมไปด้วย Multi Media ทั้งการจัดเก็บไฟล์ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์เสียง การให้บริการอินเตอร์เน็ทความเร็วสูงที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ทำให้สื่อใหม่เข้าถึงประชาชนได้กว้างขวางขึ้นสำหรับบทบาทสื่อใหม่ด้านการเมือง เช่นกรณีการลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตย นอกจากนี้ความเปลี่ยนทางด้านเศรษฐกิจที่มีสื่อใหม่เป็นช่องทางในการสื่อสาร โดยเข้ามามีบทบาทกับการค้า การลงทุน เป็นอย่างมาก สามารถเชื่อมโยงโลกการค้าจากทั่วทุกภูมิภาค เชื่อมโยงจากโลกหนึ่งมาสู่อีกโลกหนึ่งได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดการการค้า การลงทุนร่วมกัน ทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมาก นอกจากการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดทองคำ ตลาดน้ำมัน ที่เป็นปัจจัยสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้ว สื่อใหม่ ยังเป็นช่องทางการให้เกิดการซื้อขายสินค้าได้ทั่วโลก ทั้งนี้สื่อใหม่ยังมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านวัฒนธรรม เช่น ท่าถ่ายรูปสุดฮิตที่กำลังเป็นที่นิยมในโลกอินเตอร์เน็ต และได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก จะเห็นได้ว่าเครือข่ายสารสนเทศและความก้าวล้ำทางเทคโนโยลีคอมพิวเตอร์นั้นมีพลังและบทบาทต่อการสื่อสารและสร้างความมั่งคั่งให้กับมนุษยได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงโลกโดยสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันและกัน เป็นโลกไร้พรมแดน ถึงแม้ว่าโลกาภิวัตน์จะนำความเจริญรุ่งเรือง ความทันสมัย มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะการใช้สื่อใหม่แต่ก็มีทั้งข้อดี และ ข้อเสียเช่นเดียวกัน เพราะหากผู้ใช้นำสื่อใหม่ไปใช้ทางที่ผิด อาจส่งผลกระทบต่างๆได้ แต่หากนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์