สังคมมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน

เนื่องจากปัจจุบันคนในสังคมมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก อีกทั้งยังมีสื่อให้เลือกอยู่มากมายทำให้สื่อทุกประเภทมีอิทธิพลกับผู้คนอย่างมากในส่วนของการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ  เพื่อตัดสินใจหรือรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสังคมโดยเฉพาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มักจะใช้เวลานอกจากการเรียนไปกับสื่อยุคใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอินเตอร์เน็ต เกมออนไลน์หรือแชท ทำให้ความสัมพันธ์ของเยาวชนกับคนในครอบครัวยิ่งห่างเหินกันมากขึ้น เมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวยิ่งห่างกัน จิตสำนึกทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรมก็ลดน้อยลง ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่โดยตรงจึงต้องหาวิธีใช้สื่อในการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ที่สามรถเข้าถึงกลุ่มคน มีดังนี้ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและจากการพูดปากต่อปาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อใด ๆ ก็ตาม นอกจากจะต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ได้นั้น ยังต้องเลือกที่จะใช้เทคนิคในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วย โดยจะชี้แจงรายละเอียดในบทบาทของสื่อในจุดเด่นและจุดด้อยดังนี้ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากกับสังคมปัจจุบัน เพราะไม่ว่าบ้านไหนก็มีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจสูงเพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียง สามารถเข้าถึงได้ทุกครัวเรือน แต่มีข้อด้อยคือ บางรายการถ้าไม่ตั้งใจดูก็จะไม่สามารถดูซ้ำได้อีก แต่ปัจจุบันสามารถดูรายการย้อนหลังได้อินเตอร์เน็ตและจากช่องรายการที่ให้บริการ Re-run จึงนับว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทและอิทธิพลมาก หากนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยอาจจะใช้โฆษณา หรือสร้างรายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้เรื่องที่เราต้องการเสนอสามารถเข้าถึงผู้ชมหรือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กระทรวงวัฒนธรรมสามารถใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดสร้างรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งเรื่อง จริยธรรม ศีลธรรม ศิลปะ