ข้อมูลทางวัฒนธรรมและสื่อในการนำเสนอทางด้านต่าง ๆ ทุกมุมโลก

ความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต

วัฒนธรรม เป็นแนวปฏิบัติของสังคมซึ่งเป็นการแสดงออกถึงแนวคิดที่สังคมเห็นพ้องว่าเป็นสิ่งที่ดีงามสมควรได้รับการปฏิบัติต่อเนื่องกัน จนกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งมีค่าบังคับในทางสังคม จนเรียกได้ว่าเป็นจารีตประเพณีของสังคม แม้อาจจะไม่มีค่าบังคับทางกฎหมายแต่กลับมีผลบังคับในทางธรรมชาติสังคมนั้นๆ นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังคมมีไทยการความแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และมีลักษณะการแปรเปลี่ยนอย่างค่อยเป็นค่อยไปสาเหตุหลักของความแปรเปลี่ยนของวัฒนธรรมในสังคมเกิดขึ้นจาก การแพร่กระจายของค่านิยมหรือวัฒนธรรมจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือของสังคมใดสังคมหนึ่งเข้ามายังสังคมอีกสังคมหนึ่ง และค่านิยมนั้นได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนถึงขึ้นไปลดระดับค่าของวัฒนธรรมเดิมหรือเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเดิมจนกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ในสังคมนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ค่านิยมในเรื่องการทดลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน เป็นต้น อินเทอร์เน็ตก่อให้เกิดความเบี่ยงเบนได้อย่างไร แต่การแพร่กระจายตัวของค่านิยมหรือวัฒนธรรมแบบเดิมโดยใช้สื่อสารสนเทศแบบเดิมเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสารต่างๆ ซึ่งเป็นสื่อสารสนเทศแบบสื่อสารด้านเดียวนั้น และสามารถถูกควบคุมหรือจำกัดทางด้านเนื้อหาจากรัฐได้นี้เอง ทำให้การแพร่กระจายตัวของค่านิยมหรือวัฒนธรรมจากสังคมอื่นเป็นไปอย่างช้า กระบวนการในซึมซับวัฒนธรรมจากสังคมอื่นไม่เป็นไปแบบก้าวกระโดด อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเครื่องมือในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของมนุษย์ได้อย่างเสรี ทำให้มนุษย์ในสังคมไทยสามารถที่จะวิพากษ์หรือวิจารณ์ซึ่งแนวคิดของตนต่อบุคคลอื่นในที่สาธารณะได้อย่างชัดเจน แต่กลับพบว่ามนุษย์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การแสดงออกซึ่งพฤติกรรมในมุมมืดที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่สามารถที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่แปลกประหลาดถึงขั้นที่สังคมไม่อาจยอมรับได้ในช่วงเวลานั้นสามารถเป็นไปได้ ในที่สุดแล้วบนโลกอินเทอร์เน็ตมนุษย์นอกจากจะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมฝ่ายสูงแล้วยังเป็นสถานที่ที่มนุษย์สามารถแสดงออกซึ่งพฤติกรรมฝ่ายต่ำได้ในทุกรูปแบบโดยไม่ได้รับการกดทับหรือครอบด้วยศีลธรรมหรือวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมอีกต่อไป ดังนั้น พฤติกรรมของการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เป็นปฏิปักษ์กับวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยจึงมีแนวโน้มในการเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมฝ่ายต่ำเหล่านั้น

สื่อเป็นเครื่องมือกลไกลที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ

  ในปัจจุบันสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญในการเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างอิสระ และสามารถเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆได้ด้วยอย่างไม่มีการปิดกัน ข้อเท็จจริงหรือความจริงในเหตุการณ์และมีความรวดเร็วในการนำพาข้อมูลข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายเป็นจำนวนมาก โดยที่ไม่มีการจำกัดว่ากลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นจะเป็นใครและสามารถสื่อสารได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ทำให้ผู้รับสารที่เป็นกลุ่มเป้าหมายสามารทราบถึงข้อมูลต่างได้อย่างถูกต้อง สะดวกในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร โดยที่มีคนทำสื่อเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ออกมาทางสื่อทั่วไป อาจจะเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ก็ดี ฯลฯ ที่มีความสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารออกมาให้ประชาชนได้ทราบ เนื้อหาหรือสิ่งที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่นำเสนออกมานั้นก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับประชาชนในสังคม เช่น ในเรื่องของการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมชาวบ้าน หรือ แม้แต่การนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆ ที่เป็นเรื่องของคน ที่สังกัดในวงการบันเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวเกี่ยวกับในวงการบันเทิง ถ้าช่วงในมีนักแสดงหรือดาราที่กำลังดังอยู่ในขณะนั้น สื่อก็จะหันมาสนใจที่จะมาทำข่าวในทันทีทันใดถ้าหากคนดังหรือคนบันเทิงนั้นทำสิ่งใดขึ้นมาให้ตกเป็นข่าว สื่อก็จะให้ความสนใจที่จะทำข่าวนั้นมากเป็นพิเศษ จนทำให้คนในวงการบันเทิงบางท่านถึงกับคิดว่าเป็นการทำลายโลกส่วนตัวของพวกเขา ลืมไปว่า การที่เราจะเป็นคนดังนั้นเราจะต้องลืมคำว่า “โลกส่วนตัว” เพราะการเป็นคนดังเปรียบเป็นบุคคลที่เป็นคนของสาธารณชน เป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ไม่ว่าคุณจะทำอะไรนั้นทุกคนจะต้องทราบ แม้ว่าในบางครั้งเป็นการทำลายคุณค่าหรือศักดิ์ศรีของใครก็ตามแต่คุณต้องมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ที่เป็นจริงออกมาให้สาธารณชนได้ทราบ แต่ก็ยังมีบางคนเป็นคนดังที่ยังไม่ดังพอก็อยากจะสร้างสถานการณ์ของตนเองให้ออกมาปรากฏอยู่หน้าสื่อต่างๆ อยู่เสมอ ดังนั้นพวกเขาเหล่านี้อาจจะทำอะไรที่ทำอะไรแตกต่างจะบุคคลทั่วไปจนมีค่าควรแก่การเป็นข่าว สื่อเป็นเครื่องมือกลไกลที่สำคัญในการสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้กับสังคมสื่อสามารถมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมของสังคมได้ โดยผ่านทางการนำเสนอเนื้อหาต่างๆ ผ่านทางสื่อมวลชนแขนงต่างๆไปสู่ผู้รับสาร สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆ ให้กับคนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งตัวการใช้ภาษา วิถีชีวิตซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อมากๆ สิ่งนั้นก็กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาและมีการทำการเกิดขึ้นจนในที่สุดก็กลับกลายเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมใหม่ของสังคมไทย ในปัจจุบัน โลกของเรามีสื่อรูปแบบต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย และขยายขอบเขตจาก รูปแบบเดิมๆ

วัฒนธรรมและมารยาทในการไหว้ของคนไทย

การไหว้ เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่จะแสดงความรักความเคารพต่อกัน เนื่องจากมนุษย์มีสมอง มีพัฒนาการที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆ จึงมีความคิดว่าทำอย่างไรจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จะกินอาหารอย่างไรจึงจะดีต่อสุขภาพ แต่งตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม ที่อยู่อาศัยทำอย่างไรจึงจะปลอดภัย รวมไปถึงเมื่อเจอกันจะทักทาย จะแสดงความรักต่อกันอย่างไรดี โดยธรรมชาติแล้วการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวกันเป็นภาษาท่าทางที่แสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน สัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวมักจะแสดงความรักกับเจ้าของด้วยการเข้ามาสัมผัสคลอเคลียด้วย มนุษย์ก็เช่นกันที่มีการแสดงความรักต่อกันด้วยการโอบกอด หลายประเทศทางยุโรปใช้การสัมผัสมือเมื่อพบกัน บางประเทศใช้แก้มสัมผัสกัน ใช้หน้าผากสัมผัสกัน หรือใช้จมูกสัมผัสกันก็มี แต่ทางแถบเอเชียนั้นการสัมผัสถูกเนื้อต้องตัวผู้อื่นนั้นถือว่าไม่สุภาพนัก คนทางแถบเอเชียจึงใช้การสัมผัสตัวเองเป็นการแสดงการทักทายหรือทำความเคารพ วัฒนธรรมการไหว้ เป็นการทักทายกันตามประเพณีของไทยเมื่อพบเจอกัน การไหว้เป็นการแสดงความเคารพต่อผู้อาวุโสกว่า นอกจากการทักทายแล้ว การไหว้ยังสามารถใช้เพื่อเป็นการขอบคุณหรือขอโทษด้วยก็ได้ ดังนั้นการไหว้จึงเป็นการแสดงออกถึงการมีสัมมาคารวะ ความเคารพและการทักทาย โดยกล่าวคำว่า สวัสดี, ขอโทษ หรือขอบคุณ พร้อมกับทำการไหว้ เพราะการไหว้ของไทยกระทำโดยการพนมมือสองข้างเข้าด้วยกัน นิ้วมือชี้ขึ้นฟ้า ปลายหัวแม่มืออยู่ที่ตำแหน่งต่างๆได้ตั้งแต่หน้าอกจนถึงเหนือศีรษะ พร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย การไหว้ระดับหน้าอกใช้ไหว้ผู้ที่อาวุโสเท่ากันหรือน้อยกว่า หรือใช้ในการรับไหว้ก็ได้ ส่วนการผู้ที่อาวุโสกว่าปลายนิ้วชี้จะอยู่ที่ตำแหน่งระหว่างคิ้ว นอกเหนือจากนี้การไหว้และการกล่าวคำว่า สวัสดี ยังสามารถใช้กับการอำลาก็ได้อีกด้วย มารยาทในการไหว้ เป็นวัฒนธรรมไทยที่คนรุ่นใหม่อาจจะมองข้ามไป ด้วยเหตุผลหลายประการ แต่โดยสำนึกของความเป็นคนไทยแล้วเชื่อว่าในส่วนลึกของจิตใจทุกคน ยังเห็นสิ่งนี้เป็นสิ่งดีงามอยู่ เพียงแต่กระแสวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาทางสื่อต่างๆถาโถมมาอย่างมากมาย จนทำให้เยาวชนของเราหลงใหลไปบ้าง ทำให้หลงลืมสิ่งดีงามที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมไป ปัจจุบันจะเห็นว่าหลายหน่วยงาน หันกลับมาให้ความสนใจความเป็นไทยมากขึ้น เห็นได้ชัดตามห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อที่มีอยู่มากมาย ที่พนักงานไหว้แสดงการต้อนรับและขอบคุณลูกค้า ถึงแม้จะไหว้ได้ถูกบ้างไม่ถูกบ้าง ไหว้ได้สวยบ้างไม่สวยบ้าง

สังคมมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อทางวัฒนธรรมในปัจจุบัน

เนื่องจากปัจจุบันคนในสังคมมีความสามารถในการเข้าถึงสื่อต่าง ๆได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก อีกทั้งยังมีสื่อให้เลือกอยู่มากมายทำให้สื่อทุกประเภทมีอิทธิพลกับผู้คนอย่างมากในส่วนของการให้ข้อมูลด้านต่าง ๆ  เพื่อตัดสินใจหรือรับรู้ในเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสังคมโดยเฉพาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มักจะใช้เวลานอกจากการเรียนไปกับสื่อยุคใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอินเตอร์เน็ต เกมออนไลน์หรือแชท ทำให้ความสัมพันธ์ของเยาวชนกับคนในครอบครัวยิ่งห่างเหินกันมากขึ้น เมื่อความสัมพันธ์ในครอบครัวยิ่งห่างกัน จิตสำนึกทั้งทางด้านจริยธรรม ศีลธรรมและวัฒนธรรมก็ลดน้อยลง ดังนั้นกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่มีหน้าที่โดยตรงจึงต้องหาวิธีใช้สื่อในการทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันสื่อต่าง ๆ ที่สามรถเข้าถึงกลุ่มคน มีดังนี้ โทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ตและจากการพูดปากต่อปาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นสื่อใด ๆ ก็ตาม นอกจากจะต้องสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้รับรู้ได้นั้น ยังต้องเลือกที่จะใช้เทคนิคในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วย โดยจะชี้แจงรายละเอียดในบทบาทของสื่อในจุดเด่นและจุดด้อยดังนี้ สื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลมากกับสังคมปัจจุบัน เพราะไม่ว่าบ้านไหนก็มีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นสื่อที่มีความน่าสนใจสูงเพราะมีทั้งภาพเคลื่อนไหว และเสียง สามารถเข้าถึงได้ทุกครัวเรือน แต่มีข้อด้อยคือ บางรายการถ้าไม่ตั้งใจดูก็จะไม่สามารถดูซ้ำได้อีก แต่ปัจจุบันสามารถดูรายการย้อนหลังได้อินเตอร์เน็ตและจากช่องรายการที่ให้บริการ Re-run จึงนับว่าสื่อโทรทัศน์เป็นสื่อที่มีบทบาทและอิทธิพลมาก หากนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย โดยอาจจะใช้โฆษณา หรือสร้างรายการต่าง ๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้เรื่องที่เราต้องการเสนอสามารถเข้าถึงผู้ชมหรือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง กระทรวงวัฒนธรรมสามารถใช้สื่อโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยได้หลากหลายรูปแบบ เช่น จัดสร้างรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน ทั้งเรื่อง จริยธรรม ศีลธรรม ศิลปะ